Mijn werkwijze

Aan de hand van een uitgebreid intake-gesprek met ouders en kind wordt een op maat gesneden leerplan ontwikkeld om het leerplezier en zelfvertrouwen bij uw kind terug te winnen.

Intake

Als u uw kind bij mij aanmeldt voor begeleiding zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden met u en met uw kind. Meestal volgt dan een onderzoek en een diagnostisch gesprek met uw kind. Op basis van deze gegevens en de gegevens van de school, zal een kort individueel handelingsplan worden opgesteld.

Begeleiding

Uw kind komt een keer per week naar de praktijk voor begeleiding. Als er behoefte is aan extra begeleiding is het ook mogelijk twee keer per week te komen. Het kan zijn dat er huiswerk mee naar huis wordt gegeven. Dit altijd in overleg met u en met uw kind.

Aanpak

Uw kind krijgt begeleiding op maat, dat wil zeggen dat de begeleiding wordt afgestemd op de behoefte van uw kind. Ik kijk naar de vaardigheden die uw kind beheerst, hoe uw kind leert en waar de hiaten zitten. Afhankelijk van de manier waarop uw kind het beste leert, wordt de begeleiding ingezet. Op deze manier wordt het plezier in het schoolwerk hersteld, heeft uw kind weer zin om naar school te gaan en gaan de resultaten met sprongen omhoog.

Samenwerkingen

In overleg met u is er contact met de leerkracht van de school zodat er optimaal bij de behoeften van uw kind kan worden aangesloten. Zo nodig kan ik op school te komen voor een gesprek met de betrokken leerkrachten.

Test en Onderzoek

Mocht het nodig zijn uw kind verder te laten onderzoeken en te laten testen op dyslexie, dyscalculie, AD(H)D etc. of om het IQ vast te stellen, dan kan ik u adviseren bij welke instanties u dat het beste kunt doen.

Contact opnemen

Wilt u meer weten over de begeleidingsmogelijkheden voor uw kind, neem dan contact op.

Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk ‘beperkt lezen’. Een kind met dyslexie kan het zelfvertrouwen op school verliezen en zichzelf ten onrechte dom vinden.

Dyslexie, wat is dat nu precies?

Tegenwoordig wordt er veel geschreven over dyslexie. Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat er sprake is van een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. De hardnekkigheid is dus een belangrijk kenmerk; ondanks extra hulp vindt er geen of te weinig vooruitgang plaats, dit is niet te wijten aan de intelligentie van het kind.

Implicaties van dyslexie

Veel dyslectische kinderen ervaren ook problemen op andere gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan het omdraaien van cijfers en/of getallen, aan het automatiseren van de tafels of aan het lezen en begrijpen van redactiesommen. Maar ook faalangst kan ontstaan en de motivatie om te leren kan verdwijnen.

Vergoeding door zorgverzekering

Kinderen die gediagnosticeerd zijn met ernstige, enkelvoudige dyslexie, vastgesteld door een orthopedagoog, komen in aanmerking voor een vergoede behandeling door de zorgverzekeraar.

Behandeling

Als uw kind niet in aanmerking komt voor de vergoede behandeling, bijvoorbeeld als de mate van dyslexie niet ernstig genoeg is of als er naast dyslexie ook andere factoren een rol spelen, bijvoorbeeld AD(H)D of dyscalculie, bied ik hulp. Ook hierbij komen zowel spelling als lezen aan bod. Uw kind kan oefeningen mee naar huis krijgen. Hulp van ouders kan hierbij gevraagd worden. De vooruitgang en nog bestaande knelpunten zullen worden geëvalueerd.

Tarief

Het gehanteerde tarief voor is €57,50 per sessie van 45 minuten. Voor aanverwante werkzaamheden zoals onderzoeken, gesprekken en rapporten schrijven wordt een tarief van €50 per uur gehanteerd.

Contact opnemen

Wilt u meer weten over de begeleidingsmogelijkheden voor uw kind, neem dan contact op.

Dyscalculie

Dyscalculie, wat is dat nu precies?

Naast kinderen met dyslexie zijn er ook kinderen die moeite hebben met rekenen. Dan kan er sprake zijn van dyscalculie. Kinderen met dyscalculie hebben moeite met het leren en vlot toepassen van rekenen. Ook hier is er sprake van hardnekkigheid van het probleem, ondanks structurele hulp is er te weinig of geen vooruitgang. Kinderen blijven bijvoorbeeld problemen ondervinden bij het leren van de tafels en bij het vinden van de juiste strategie bij het oplossen van aftreksommen en breuken.

Implicaties van dyscalculie

Het werken volgens een vast stappenplan kan problemen opleveren. Kinderen halen de volgorde van de stappen door elkaar. Bij kinderen van de basisschoolleeftijd is te zien dat ze bijvoorbeeld moeite hebben met het onthouden van de dagen van de week, heen- en terugtellen van getallenreeksen, klokkijken etc. Bij het ontbreken van de juiste behandeling ontstaat weerstand tegen het vak rekenen.

Behandeling

Leerlingen kunt bij mij terecht voor de behandeling van dyscalculie. Door middel van individuele aandacht en uitgebreide oefeningen wordt de weerstand tegen rekenwerk verminderd. Net als bij de behandeling van kinderen met dyslexie wordt een kort handelingsplan opgesteld. Dit plan kan gedurende de sessies worden bijgesteld. Er kan hulp van de ouders gevraagd worden en er kan huiswerk meegegeven worden. De vooruitgang en nog bestaande knelpunten zullen worden geëvalueerd.

Tarief

Het gehanteerde tarief voor is €57,50 per sessie van 45 minuten. Voor aanverwante werkzaamheden zoals onderzoeken, gesprekken en rapporten schrijven wordt een tarief van €57,50 per uur gehanteerd.

Contact opnemen

Wilt u meer weten over de begeleidingsmogelijkheden voor uw kind, neem dan contact op.

Zomerschool Groep 8

Gedurende een afgebakende periode van twee weken waarin 4 dagen per week 1.5 uur intensief gewerkt wordt in kleine groepen, richten we ons met name op de vaardigheden die nodig zijn voor de leerlingen van groep 8 om te voldoen aan de Cito eisen. De Cito komt al vroeg in het schooljaar aan bod.In deze onrustige afgelopen periode waarin de kinderen veel minder instructie hebben gekregen dan normaal, kan het zijn dat de basisvaardigheden van de kinderen nog niet optimaal zijn.

In twee weken worden de belangrijkste basisvaardigheden van rekenen, begrijpend lezen en van spelling herhaald. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het onderdeel studievaardigheden; de leerlingen raken vertrouwd met de manier van vraagstelling van de Cito en leren valkuilen in de vraagstelling te herkennen. Verder wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van het zelfvertrouwen.

Informatie over beschikbare data en kosten is per mail op te vragen bij emmy@emmykoets.nl.

Zomerschool Brugklas

Met ingang van augustus 2020:
Zomerschool in Den Haag voor leerlingen die naar de brugklas gaan.

Deze cursus bestaat uit een afgebakende periode van twee weken waarin 1.5 uur per dag intensief geoefend wordt. We werken aan Nederlands, leren studeren en plannen. De kinderen krijgen ook een plan-agenda mee.

In deze onrustige afgelopen periode waarin de kinderen veel minder instructie hebben gekregen dan normaal, kan het zijn dat de basisvaardigheden van de kinderen nog niet optimaal zijn. Bovendien is de overgang naar de middelbare school een spannend moment. Alle zekerheden en de vertrouwde omgeving van de basisschool waar je misschien wel 8 jaar hebt gezeten, vallen weg. Het grote onbekende komt ervoor in de plaats.

De middelbare school is een heel andere school dan de basisschool. Het wordt niet voor niets wel eens ‘ de Zoo’  genoemd. Elk uur een ander vak en een andere leraar die iets van je verlangt. Hoe fijn is het om dan goed voorbereid te zijn en te weten hoe je je huiswerk moet leren en hoe je moet plannen.

Met name Nederlands , plannen en leren studeren komen deze twee weken aan bod. Nederlands is op de middelbare school een kernvak. De onderdelen van taal; ontleden, werkwoordspelling en begrijpend lezen, worden in hoog tempo aangeboden. Er wordt veel voorkennis verondersteld. Vlot en foutloos kunnen ontleden wordt als basiskennis bij elke taal gevraagd. In de twee weken besteden we veel aandacht aan deze genoemde onderdelen.

Verder besteden we aandacht aan het leren studeren; hoe pak je een lange tekst geschiedenis of aardrijkskunde aan, hoe leer je bijvoorbeeld 50 Franse of Engelse woordjes en niet te vergeten hoe plan je al het huiswerk! We leren de kinderen gebruik te maken van een eenvoudige plan-agenda waarin ze leren plannen. Dat kan zijn van het plannen van het huiswerk per week, maar ook hoe je dat moet doen in de proefwerkperiodes. Soms lijkt het voor de kinderen of ze op de middelbare school alleen maar huiswerk moeten maken, maar met een plan-agenda zien ze dat er nog uren overblijven om te sporten, te spelen of achter de computer te zitten. En dat is een hele opluchting.

Het intensieve programma waarin slechts aan een aantal onderdelen wordt gewerkt is uitermate geschikt om een aantal juiste leerstrategieën te leren. Daar hebben de kinderen nog jaren plezier van.

Informatie over beschikbare data en kosten is per mail op te vragen bij emmy@emmykoets.nl.

Jamara Rekenmethode

Ik leer leren

Ik leer leren is een training voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren. Deze training geeft kinderen slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren. Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de Ik leer leren training kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat Ik leer leren over HOE te leren. Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde kinderen, ook kinderen met andere leerstijlen door het onderzoeken en aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren. Daarmee is deze training uniek in zijn soort. 

De Ik leer leren training is geschikt voor:

• Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
• Hoogbegaafde kinderen
• Brugklassers
• Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen
• Jongeren in het MBO en HBO

Alle aspecten van leren komen aan bod, zoals:

• Leerstijl: Wat is je talent en hoe zet je dit effectief in
• Leerstrategie: Wat is een slimme aanpak voor leerwerk, maakwerk en rekenwerk
• Faalangst: Hoe ga je om met spanning en stress
• Concentratie: Hoe houd je je bij de les en hoe houd je het vol
• Motivatie: Wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen
• Plannen en organiseren van huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd
• Evalueren: Hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter
• En natuurlijk heel veel tips, weetjes, testen en oefeningen

Jungle Memory coaching

Traint het werkgeheugen van 7-16 jarigen

Jungle memory traint leerlingen hun werkgeheugen te gebruiken. Het werkgeheugen stelt ons in staat om mentale aantekeningen te maken van stukjes informatie die we moeten onthouden of gebruiken. We gebruiken deze vaardigheid bij talloze vakken als taal, rekenen, geschiedenis of NASK. Door het werkgeheugen te trainen kunnen leerlingen een flinke sprong voorwaarts maken.

Richt zich op belangrijke hersengebieden

Jungle Memory is ontworpen om werkgeheugenvaardigheden te verbeteren die cruciaal zijn bij het leren. Jungle Memory stimuleert de Prefrontale Cortex en werkgeheugengebieden in het brein. Jungle Memory kan het lezen, schrijven en logisch redeneren verbeteren. Het leert leerlingen de aandacht goed te richten en ingewikkelde opdrachten aan te kunnen.

Helpt leerlingen om eisen vanuit de school aan te kunnen

Met een goed werkgeheugen kan een leerling makkelijker de eisen vanuit school aan, kan beter omgaan met examenstress en kan steeds ingewikkeldere lessen aan. Een student met een beperkt werkgeheugen kan zich moeilijker concentreren, kan moeilijker nieuwe stof tot zich nemen en zal lagere resultaten hebben. Leerlingen met een goed werkgeheugen behoren bij de betere leerlingen.

Past zich aan het individuele probleem aan

Jungle Memory traint het werkgeheugen in kleine stapjes. Wanneer een leerling verder komt met de training worden de oefeningen uitdagender en meer belastend om het brein uit te dagen harder te werken. Jungle Memory past zich voortdurend aan aan de behoefte en mogelijkheden van de leerling. Zo wordt er nooit te zwaar of te slap getraind, maar telkens op het juiste niveau om succes te kunnen behalen.Het goede nieuws is dat Jungle Memory het werkgeheugen traint, met een effect op de focus, het zelfvertrouwen en resultaten in slechts 8 weken.

Wetenschappelijk bewezen werkzaamheid

Jungle Memory is wetenschappelijk bewezen. De schoolresultaten worden beter bij leerlingen met uiteenlopende klachten, zoals lage cijfers, Dyslexie en Autisme.

Contact opnemen

Wilt u meer weten over de begeleidingsmogelijkheden voor uw kind, neem dan contact op.

HAVO, MBO en HBO

Niet-basisschoolleerlingen

Naast basisschoolleerlingen kunnen ook leerlingen uit het voorgezet onderwijs en MBO- en HBO-studenten sessies bij Emmy volgen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op de toetsen Nederlands en rekenen.

MBO- & HBO-Studenten

Als gevolg van nieuwe wetgeving zijn de toelatingseisen voor diverse MBO- en HBO-studies aangescherpt. Aankomend studenten dienen te slagen voor toelatingstoetsen Nederlands en rekenen voor ze aan hun nieuwe studie kunnen beginnen. Ook zijn er verplichte toetsen Nederlands en rekenen aan het einde van de studie. 

HAVO-Scholieren

Vanaf 2014 moeten alle eindexamenkandidaten als verplicht onderdeel van het eindexamen de zogeheten rekentoets afleggen. In schooljaar 2014/2015 zal het cijfer voor deze toets als bijlage bij de cijferlijst gevoegd worden. Vanaf 2016 zal de rekentoets officieel meetellen voor de diplomering. 

Behandeling

Ter voorbereiding op deze toetsen kunnen (aankomend) studenten bij Emmy een bijspijkercursus Nederlands of rekenen volgen. Aan de hand van een individueel handelingsplan en met behulp van een breed scala aan oefenmateriaal wordt gedurende sessies van 45 minuten de kennis op pijl gebracht. De vooruitgang en nog bestaande knelpunten zullen worden geëvalueerd. Ook kan er huiswerk meegegeven worden.

Tarief

Het gehanteerde tarief voor is €57,50 per sessie van 45 minuten. Voor aanverwante werkzaamheden zoals onderzoeken, gesprekken en rapporten schrijven wordt een tarief van €57,50 per uur gehanteerd.

Contact opnemen

Wilt u meer weten over de behandelingen voor MBO- en HBO-studenten en HAVO-scholieren? Neem dan contact op.

ADHD/Beter bij de les

Emmy is trainer van Beter bij de Les: effectieve training voor kinderen met ADHD en voor kinderen met zwakke executieve functies. De lessen worden op school of aan de Wassenaarseweg gegeven.

Een bewezen effectieve methode

Kinderen met zwakke executieve functies (de regelfuncties van het brein), zoals kinderen met ADHD of leerproblemen, hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Beter bij de Les is een bewezen effectieve methode om deze vaardigheden te trainen.

Oefenen van leervaardigheden en werkgeheugen

Met de training Beter bij de Les oefenen kinderen op de basisschool met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp nodig. Ook de leerkracht krijgt meer inzicht in het leergedrag van de leerling en kan hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden.

Kinderen krijgen meer inzicht in hun leergedrag

Het doel van Beter bij de Les is om leervaardigheden te verbeteren, het inzicht in leergedrag te vergroten en werkgeheugencapaciteit uit te breiden. De training voor het kind bestaat uit 25 individuele sessies van ca. 50 minuten onder begeleiding van een trainer, het liefst op school, maar kan ook op een andere werkplek. Aan de hand van een werkboekje, opdrachten en luistermateriaal wordt op een speelse manier getraind. Het Werkboek van Beter bij de les is het werkboek voor het kind, het bevat oefeningen die de kinderen leuk vinden om te doen en het boek is aantrekkelijk vormgegeven en geïllustreerd.

Kernvaardigheden bij het leren

Vijf kernvaardigheden zijn voor het kind van belang bij het uitvoeren van een taak, deze worden met Beter bij de Les getraind:
• Gerichte aandacht
• Planning en initiatie
• Verdeelde aandacht en werkgeheugen
• Doel- en taakgericht gedrag
• Metacognitie: reflectie en controle van het eigen functioneren

Bikkeltraining: Faalangsttraining & Brugklasbikkels

Koele Bikkels: Faalangsttraining

Met meer zelfvertrouwen je taken aanpakken, hoe fijn zou dat zijn! Of kinderen nu last hebben van faalangst op school, bij het sporten of in de omgang met anderen, met de faalangsttraining ‘Koele Bikkels’ pakken ze hun faalangst snel en goed aan! De kern van onze Bikkeltrainingen© zit hem in een andere manier van denken:  Bikkeldenken. Maar ook leren ontspannen, relativeren en een goede voorbereiding houden faalangst op afstand.

Inhoud van de training

  • Wat is faalangst? Welke soorten faalangst zijn er?
  • Stress herkennen en inschalen
  • Leren relativeren
  • De baas worden over eigen gedachten
  • Relaties tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen in leren zien
  • Leren ontspannen en juist ademhalen
  • Goed voorbereiding op je taken: beter plannen
  • Gebruik van je eigen Bikkelprotocol als hulpmiddel voor je faalangst

De training bestaat uit vier sessies van anderhalf uur. Het geheel wordt begeleid met een “bikkel” huiswerkboek en wekelijkse ouderbrieven.

Kosten

De kosten bedragen per kind €200,- voor de gehele training. Als de training individueel gegeven wordt dan geldt een tarief van € 65,00 per uur.
Bij elke training wordt één plaats gereserveerd voor een deelnemer uit een inkomenssituatie rond het bijstandsniveau. Deze plaats wordt aangeboden tegen een sterk gereduceerd tarief (75% korting). Als je hiervoor in aanmerking wilt komen, neem dan contact met mij op.

Heb je interesse?
Meld je dan aan via het contactformulier en dan starten we zo snel mogelijk.

BRUGKLAS BIKKELS

Wat betekent de overstap van groep 8 naar de brugklas? Wat gaat er veranderen, en wat blijft hetzelfde? En hoe hou je je staande als je al gestart bent? Met de brugklastraining ‘Brugklas Bikkels’ (in een groepje of alleen) worden kinderen goed voorbereid op hun jaar in de brugklas. Ze leren alles wat ze moet weten om vol zelfvertrouwen een goede start te maken op hun nieuwe school!

Inhoud van de training

Brugklas Bikkels is een weerbaarheidstraining voor kinderen  van 10 tot 13 jaar. Met een klein groepje kinderen gaan we intensief aan de slag om bovenstaande verder aan te leren. De kinderen die naar verwachting op sociaal-emotioneel vlak extra moeite zullen hebben met de overstap, ondervinden absoluut baat bij deze intensieve training.
De trainingen bestaan gemiddeld uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur per keer, verspreid over twee tot drie maanden. Na iedere bijeenkomst wordt er huiswerk meegegeven om thuis mee aan de slag te gaan. Dat is je Bikkel huiswerkboek.

Thema’s die onder andere aan bod komen tijdens de brugklastraining Brugklas Bikkels zijn:

• What’s new?
De overstap naar de brugklas; de belangrijkste veranderingen.
• Leren relativeren
Problemen en beren op de weg tijdens het eerste jaar. Kennismaken met het ‘nieuwe denken'; Bikkelgedachten en piepgedachten.
• Me, myself & I
Een goede eerste indruk maken. Mijn imago. Luisteren, een praatje beginnen, lichaamshouding.
• Do’s & Don’ts
De ongeschreven regels; hoe draag je je boekentas, chillen in de pauze en welke schoenen dus écht niet meer kunnen.
• BFF’s en matties
Vrienden maken en houden.
• Pestkoppen
Voorkomen en ‘genezen’ van pesten.
• Stevig in je schoenen
Omgaan met lastig gedrag van anderen. Omgaan met kritiek. Nee leren zeggen.
• GGGG…..wat?
GGGG-model; wordt de baas over je gedachten,gevoelens en gedrag n.a.v. gebeurtenissen.
• Social Media
De do’s en don’ts van het internet en digitale communicatie.
• Let’s go!
Een persoonlijk plan van aanpak voor de eerste week en de rest van het schooljaar.

Geïnteresseerd om deze training te volgen? Vul het contactformulier in en meld je aan. We beginnen aan het eind van het schooljaar

Kosten

Informatie over beschikbare data en kosten is per mail op te vragen bij emmy@emmykoets.nl of via info@zekerweten.eu.

Trainingen bij Zeker Weten

“Onze dochter van 10 jaar is de afgelopen twee jaar bij Emmy vanwege haar dyscalculie. Van een onzeker meisje met faalangst dat dichtklapte zodra de rekenles begon, is ze opgebloeid tot een meisje dat de rekenles aankan en dat denkt: ‘Kom maar op met die sommen!”

Neem contact op

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor begeleiding van uw kind? Neem dan vrijblijvend contact via mail emmy@emmykoets.nl of telefoon +31 (0)6 1030 6837. U kunt tevens op de contactpagina het online contactformulier invullen. 

Emmy Koets, Remedial Teacher & Dyslexiespecialist  |  Wassenaarseweg 22 | 2596 CH Den Haag  |  t: +31 (0)6 1030 6837  e: emmy@emmykoets.nl