Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING: AVG

Emmy Koets Remedial Teacher, gevestigd aan Wassenaarseweg 22 2596 CH Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.emmykoets.nl

Wassenaarseweg 22

2596 CH Den Haag

+31610306837

Emmy Koets Remedial Teacher is de Functionaris Gegevensbescherming van Emmy Koets Remedial Teacher. Zij is te bereiken via emmy@emmykoets.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Emmy Koets Remedial Teacher verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken deze gegevens om onze diensten, RT aan kinderen, te kunnen uitvoeren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Rapporten

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Emmy Koets Remedial Teacher verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via emmy@emmykoets.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Emmy Koets Remedial Teacher verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Emmy Koets Remedial Teacher neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Emmy Koets Remedial Teacher) tussen zit. Emmy Koets Remedial Teacher gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: ambrasoft, taalblobs, online citotrainer, eboekhouding, Parnassys

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Emmy Koets Remedial Teacher bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens;

Naam 1 jaar  Reden eventuele nieuwe diensten waar gebruik van gemaakt gaat worden 

Email Bewaartermijn 1 jaar Reden eventuele achterstallige betalingen, nieuwe informatie over nieuwe diensten 

Adres: ivm met eventuele nieuwe facturen of betalingsachterstand Bewaartermijn 1 jaar Rapportinformatie: Bewaartermijn 1 jaar ivm eventuele nieuwe diensten

Delen van persoonsgegevens met derden

Emmy Koets Remedial Teacher verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit met uw toestemming

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Emmy Koets Remedial Teacher gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Emmy Koets Remedial Teacher en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar emmy@emmykoets.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Emmy Koets Remedial Teacher wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Emmy Koets Remedial Teacher neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met emmy@emmykoets.nl

 

 

Onderkant formulier